Veta mer eller få kontakt med representant innan du blir medlem, vänligen kontakta oss

Medlemskap – Under åren har vi fått många förfrågningar och förslag från olika bolag samt våra prenumeranter avseende propåer om diverse olika investeringar. För att effektivt administrera dessa förfrågningar från bolag och prenumeranter har vi skapat ett medlemskap. Som medlem kan man både föreslå investeringar och söka kapital inom vårt nätverk. Medlemskapet administreras av den rådgivande styrelsen i Inside Research Nordic AB.

Rådgivande styrelse – Som medlem av investerarnätverket tar du del av vår erfarenhet via medlemsbrevet. Den rådgivande styrelsen använder ett diskussionsforum och diskuterar löpande intressanta investeringar, bolag, aktier och nyemissioner m.m. Den rådgivande styrelsen eller våra partners är bundna av att investera ett visst eget kapital i de bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter mellan medlemmar och rådgivande styrelse för att uppnå resultat.

Våra visioner – I samband med att avgiften för medlemskapet blir erlagd så får du ett välkomstbrev och en mer detaljerad vision från vår rådgivande styrelse om vad vi och våra medlemmar av investerarnätverket har för intentioner i ett längre perspektiv.

Nätverk – Som medlem får du access till vårt nätverk vi har ett stort antal ”kontaktytor” som bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vi har kontakter till management på diverse olika företag både nationellt och internationellt – Har vi det inte direkt inom vårt nätverk så kan vi göra viss research som i sin tur kan leda till viktiga kontakter.

Premium support – Ditt medlemskap gör att du får en personlig support! Som innebär telefon-, mail- och vid behov personlig support från rådgivande styrelse även information som kan vara case sensitive. Medlem tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag.

Nätverka med oss

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. Mer info sänd oss ett meddelande.

Förslag & feedback

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. Mer info sänd oss ett meddelande.
Nyemission.info kan inte garantera att prognoser och framåt-blickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Allt material, prospekt, såsom texter och kommentarer som förmedlas genom nyemission.info på denna sida eller på annat sätt; skall aldrig ses som rådgivande eller vägledande för eventuella beslut som fattas till följd av materialet. Den som tar del av materialet har således uteslutande själv att bedöma och analysera materialet i den utsträckning som anses erforderlig samt därefter själv ansvara för egna beslut. Följaktligen ger nyemission.info inga utfästelser kring något innehåll och kan aldrig hållas ansvarigt för följder av någons agerande.
Memorandum utgör ej ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) eftersom Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning då det belopp som tillförs Bolaget genom Nyemissionen och andra emissioner under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Memorandum har därför inte granskats eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. För Memorandum och Nyemission gäller svensk rätt och domstolarna i Sverige har exklusiv jurisdiktion att avgöra konflikt eller tvist som uppstått ur eller i anslutning till nyemissionen eller Memorandumet.
Ett prospekt är en handling som innehåller den information som lämnas när finansiella instrument, t.ex. aktier, i olika sammanhang erbjuds till allmänheten eller börjar handlas vid en börs eller annan reglerad marknadsplats. Prospektet skall innehålla de uppgifter som krävs för att en investerare skall kunna göra en bedömning av vilken risk och avkastning som är förknippad med en investering i det finansiella instrumentet. Prospektet skall innehålla information om det finansiella instrumentet och dess egenskaper samt om företaget som ger ut det finansiella instrumentet och företagets ekonomiska ställning.
Din e-post kommer aldrig att delas med en tredje part. Vi kommer bara använda den för att meddela dig om prospekt och särskilda händelser. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst, omedelbart, när du får din första e-post. Vårt nyhetsbrev är framställt i informationssyfte för våra prenumeranter och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som nyemission.info bedömer som tillförlitliga. Nyemission.info kan dock ej garantera riktigheten i informationen.