Ekonomisk ordlista med fokus på nyemissioner

 1. Aktieägare – En person som äger en eller flera aktier i ett företag.
 2. Aktiekapital – Det totala beloppet av pengar som en aktiebolagsägare har satsat i företaget.
 3. Aktiemarknad – En marknad där aktier köps och säljs.
 4. Aktieoptionsprogram – Ett program där företaget ger anställda möjlighet att köpa aktier i företaget till ett rabatterat pris.
 5. Aktiesplit – En åtgärd där antalet aktier i ett företag ökar samtidigt som värdet på varje aktie minskar.
 6. Andelsägare – En person som äger en andel i en förening eller ett bolag.
 7. Anskaffningsvärde – Det ursprungliga priset som betalades för en investering.
 8. Avstämningsdag – Den dag då en aktieägare måste ha ägt aktier i ett företag för att ha rätt till en utdelning eller delta i en bolagsstämma.
 9. Bokfört värde – Det belopp som företaget har registrerat som det ursprungliga värdet på en tillgång eller en investering.
 10. Börsvärde – Värdet av alla utestående aktier i ett företag på aktiemarknaden.
 11. Emissionskurs – Det pris som fastställs för en nyemission av aktier.
 12. Emissionslikvid – Det totala beloppet av pengar som samlas in från en nyemission av aktier.
 13. Emissionsprospekt – Ett dokument som innehåller information om en nyemission av aktier och som måste lämnas till allmänheten.
 14. Emissionsrabatt – En rabatt som ges till befintliga aktieägare som vill köpa fler aktier i en nyemission.
 15. Emissionsvolym – Antalet nya aktier som emitteras under en nyemission.
 16. Förvaltningsberättelse – En rapport som lämnas av ett företags styrelse och som innehåller information om företagets verksamhet och resultat under ett visst år.
 17. Företrädesemission – En nyemission av aktier där befintliga aktieägare ges företrädesrätt att köpa nya aktier.
 18. Garanterad nyemission – En nyemission av aktier där investerare garanterar att de kommer att köpa alla nya aktier som inte säljs till befintliga aktieägare.
 19. Handelsstopp – En period då handeln med en aktie är tillfälligt stoppad på grund av någon händelse eller information som kan påverka aktiens värde.
 20. Huvudägare – En person eller företag som äger en majoritet av aktierna i ett annat företag.
 21. Inlösen av aktier – En åtgärd där ett företag köper tillbaka sina egna aktier från aktieägarna.
 22. Insynsperson – En person som har insyn i ett företags affärer och som kan ha insiderinformation.
 23. Insynsregistret – Ett register över personer som har insyn i ett företag och som är skyldiga att rapportera om sina transaktioner i företagets aktier.
 24. Intressent – En person eller organisation som påverkas av ett företags beslut och resultat.
 25. Kapitalanskaffning – Att skaffa pengar till ett företag för att finansiera dess verksamhet.
 26. Kapitalmarknad – En marknad där företag kan skaffa kapital genom att sälja aktier och obligationer.
 27. Kassaflöde – Det totala inflödet och utflödet av pengar från ett företag under en viss period.
 28. Kostnadsbasjusterat värde – Det bokförda värdet på en tillgång justerat för inflation.
 29. Kursraketer – Aktier som stiger kraftigt i värde på kort tid.
 30. Likviditet – Förmågan att snabbt sälja en tillgång till dess marknadsvärde.
 31. Marknadsvärde – Det aktuella värdet av en tillgång eller investering på marknaden.
 32. Nyemission – Att skapa nya aktier och sälja dem till allmänheten för att skaffa kapital till ett företag.
 33. Obligation – Ett skuldebrev där låntagaren lovar att betala tillbaka det lånade beloppet plus ränta till långivaren.
 34. Option – En rättighet att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris inom en viss tidsram.
 35. Överteckning – En situation där efterfrågan på nya aktier i en nyemission överstiger tillgången på aktier.
 36. Primärmarknad – Marknaden där nya aktier och obligationer säljs för första gången.
 37. Prospekt – Ett dokument som innehåller information om en investering eller en nyemission och som måste lämnas till allmänheten.
 38. Publikemission – En nyemission av aktier som riktar sig till allmänheten.
 39. Renonseringsrätt – En rättighet för befintliga aktieägare att sälja sina teckningsrätter till nya aktier till någon annan.
 40. Riktkurs – En förväntad kurs för en aktie inom en viss tidsram.
 41. Rösträtt – En rättighet för aktieägare att rösta på bolagsstämman om företagets beslut och styrelse.
 42. Sekundärmarknad – Marknaden där befintliga aktier och obligationer säljs mellan investerare.
 43. Sista teckningsdag – Den sista dagen som befintliga aktieägare har rätt att teckna nya aktier i en nyemission.
 44. Självklippande emission – En nyemission där befintliga aktieägare automatiskt tilldelas nya aktier baserat på deras befintliga innehav.
 45. Skuldsättningsgrad – Förhållandet mellan ett företags totala skulder och dess egna kapital.
 46. Teckningskurs – Priset som investerare betalar för att teckna nya aktier i en nyemission.
 47. Teckningsrätt – En rättighet för befintliga aktieägare att teckna nya aktier i en nyemission.
 48. Tillväxtbolag – Ett företag som växer snabbt och som satsar på expansion och nya marknader.
 49. Transaktionskostnad – Kostnaderna för att genomföra en finansiell transaktion, t.ex. köp och försäljning av aktier.
 50. Uppköp – När ett företag köper upp ett annat företag.
 51. Utnyttjandegrad – Förhållandet mellan ett företags faktiska produktion och dess maximala kapacitet.
 52. Valutakursrisk – Risken att en investering påverkas negativt av valutakursförändringar.
 53. Värdepapper – En finansiell produkt som kan köpas och säljas på en marknad, t.ex. aktier och obligationer.
 54. Yield – Avkastningen på en investering i förhållande till dess aktuella marknadsvärde.
 55. Avsättning – En del av ett företags vinst som sparas för att täcka framtida kostnader eller investeringar.
 56. Bokslut – En sammanställning av ett företags ekonomiska resultat under en viss period.
 57. Emissionsgaranti – En garanti från en tredje part om att en nyemission kommer att bli fulltecknad.
 58. Emissionskurs – Priset som nya aktier säljs till i en nyemission.
 59. Emissionslikvid – Det totala beloppet som ett företag skaffar genom att sälja nya aktier i en nyemission.
 60. Företrädesemission – En nyemission av aktier där befintliga aktieägare har företräde att teckna nya aktier.
 61. Förlustavdrag – En möjlighet för ett företag att dra av förluster från sin beskattningsbara vinst.
 62. Garantemission – En nyemission där en tredje part garanterar att alla nya aktier kommer att bli sålda.
 63. Handelssystem – En plattform där aktier och andra värdepapper kan köpas och säljas.
 64. Högstakurs – Det högsta pris som en aktie kan säljas till på en viss dag på en viss börs.
 65. Insiderskandal – En skandal där en insynsperson utnyttjar insiderinformation för att göra vinster på börsen.
 66. Intäkter – De pengar som ett företag tjänar på sin verksamhet, t.ex. försäljning av varor eller tjänster.
 67. Investeringsfond – En fond som samlar in pengar från investerare och investerar dem i olika tillgångar, t.ex. aktier och obligationer.
 68. Kapitalstruktur – Förhållandet mellan ett företags skulder och eget kapital.
 69. Kassaflöde – De faktiska pengar som rör sig in och ut ur ett företag under en viss period.
 70. Konvertibel – En obligation som kan konverteras till aktier efter ett visst antal år eller till ett visst pris.
 71. Kursvärdering – Värderingen av en aktie baserat på dess nuvarande marknadsvärde.
 72. Likviditet – Förmågan att sälja en tillgång snabbt och utan att påverka dess marknadsvärde.
 73. Likviditetsrisk – Risken att en investering inte kan säljas tillräckligt snabbt eller tillräckligt högt pris.
 74. Marknadsföring – Aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om ett företag eller dess produkter och tjänster.
 75. Marknadspris – Priset på en aktie baserat på dess efterfrågan och utbud på marknaden.
 76. Marknadsvärde – Värdet på en tillgång baserat på dess aktuella marknadspris.
 77. Nettoskuld – Företagets totala skulder minus dess tillgångar.
 78. Nominellt värde – Det ursprungliga värdet på en aktie eller obligation.
 79. Obligation – En skuldförbindelse som ger investeraren rätt till ränta och återbetalning av det lånade kapitalet.
 80. Överteckning – När efterfrågan på aktier i en nyemission är högre än tillgången.
 81. Potentiell tillväxt – Den framtida möjligheten till ökad försäljning och vinst för ett företag.
 82. Preferensaktie – En aktie som ger ägaren företräde framför vanliga aktieägare när det gäller utdelning och utdelningstidpunkt.
 83. Prospekt – En legal dokumentation som beskriver ett företags verksamhet, risker och framtidsutsikter i samband med en nyemission.
 84. Ränta – Avgiften för att låna pengar, vanligtvis uttryckt som en procentandel av det lånade beloppet.
 85. Riskkapital – Kapital som investeras i företag som bedöms ha hög potential till tillväxt och lönsamhet.
 86. Sekundärmarknad – Marknaden för befintliga aktier som redan är noterade på en börs.
 87. Soliditet – Förhållandet mellan ett företags egna kapital och dess totala tillgångar.
 88. Spiltan – En nyemission där befintliga aktieägare inte har företräde att teckna nya aktier.
 89. Subskription – Att teckna aktier eller obligationer i en nyemission.
 90. Teckningskurs – Priset som investerare betalar för att teckna en aktie eller obligation i en nyemission.
 91. Teckningsrätt – Rätten för befintliga aktieägare att teckna nya aktier i en nyemission.
 92. Tillväxtaktie – En aktie i ett företag som förväntas ha hög tillväxt i framtiden.
 93. Totalavkastning – Den totala avkastningen på en investering, inklusive både kapitalvinst och utdelning.
 94. Underwriting – När en bank eller annan finansiell institution garanterar att en viss mängd aktier eller obligationer kommer att säljas i en nyemission.
 95. Utnyttjandegrad – Förhållandet mellan antalet utestående aktier och det totala antalet tillgängliga aktier i ett företag.
 96. Utspädning – En minskning av värdet på en befintlig aktie på grund av utgivandet av nya aktier.
 97. Utsedd rådgivare – En finansiell rådgivare som är utsedd av företaget för att hjälpa till med en nyemission.
 98. Valutasäkring – En strategi för att minska risken för valutaförluster på grund av fluktuationer i växelkurser.
 99. Värdepapper – En allmän term för finansiella instrument, inklusive aktier och obligationer.
 100. Vinst per aktie – Den totala vinsten för ett företag delat med antalet utestående aktier. Detta ger vinsten som kan tilldelas varje aktieägare.